Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.CHENEKBO.PL

 

 1. WPROWADZENIE

 

Jest nam bardzo miło, że wybraliście Państwo BO CHENKA Charakter naszych usług zmusza nas do gromadzenia i przechowywania waszych danych osobowych. Poniższa polityka prywatności została stworzona, abyście mieli pełną świadomość na temat tego jakie dane i w jakim celu gromadzimy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Polityka prywatności przedstawia politykę w zakresie przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez stronę internetową www.chenekbo.pl.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia UE 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/EC (zwanego RODO) zbieranych za pośrednictwem witryny  www.chenekbo.pl jest Michał Tomczyk BO CHENEK piekarnia rzemieślnicza, zwany dalej  Administratorem.
 3. Administrator  chroni prywatność i przekazywane mu informacje z zachowaniem należytej staranności. W tym celu używa odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieuprawnioną modyfikacją oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa. 
 4. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie w każdej sytuacji, w której Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu www.chenekbo.pl, zwanych dalej Klientami.
 5. Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest niemalże każda czynność dokonywana na danych osobowych.
 6. Wszelkie zmiany niniejszej polityki prywatności będą publikowanie na stronie internetowej www.chenekbo.pl.

 

 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dane Klientów podlegające przetwarzaniu przez serwis www.chenekbo.pl to: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy  (miejscowość, ulica, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, numer do klatki). Podanie ww. danych jest dobrowolne, lecz nieodzowne do wykonania umowy przez Administratora, dlatego też ich niepodanie jest równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy z Administratorem.
 2. Dane osobowe Klientów zawarte w formularzu znajdującym się na stronie www.chenekbo.pl pod zakładką „Zamów on-line” podlegają przetwarzaniu w celu złożenia zamówienia w serwisie  www.chenekbo.pl, przyjęcia tego zamówienia i jego realizacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy przez Administratora i jego pracowników.
 3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres trwania umowy. Za koniec trwania umowy uznaje się dzień usunięcia przez Klienta konta założonego na stronie www.chenekbo.pl.
 4. Na zlecenie Administratora dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów: księgowym, biurom rachunkowym, dostawom usług płatności internetowych, prawnikom – w celu zaksięgowania i rozliczenia transakcji; dostawcom usług IT – w celu umożliwienia złożenia zamówienia przez Klienta i przyjęcia tego zamówienia przez Administratora; dostawcom zamówień, kurierom – w celu dostarczenia zamówień pod adres wskazany przez Klienta. Wyżej wymienione podmioty nie stają się przez to administratorami danych Klientów i nie mogą ich udostępniać. Przetwarzają one dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu.

 

 1. PRAWA KLIENTA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Klient ma prawo do:
 • dostępu do własnych danych osobowych oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Administratora w każdym czasie,
 • kontroli przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora,
 • żądania sprostowania jego danych osobowych lub ich aktualizacji,
 • żądania usunięcia jego danych osobowych jeżeli przestały być niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane, bądź jeżeli cofnął on zgodę na ich przetwarzanie, a nie zachodzi żadna inna przesłanka przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych Klienta z przyczyny mającej swe źródło w konkretnej sytuacji,
 • żądania przekazania jego danych osobowych w celu ich wykorzystania przez podmioty trzecie,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Dla realizacji uprawnień wymienionych w pkt. 1 Klient powinien skontaktować się z Administratorem poprzez:
 • wysłanie do Administratora określonego żądania drogą mailową, na adres e-mail - zamowienia@chenekbo.pl
 • wysłanie do Administratorów określonego żądania listownie, na adres – ul. Wojska Polskiego 5, lokal 3, 11-041 Olsztyn

Nie dotyczy to prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

 

 

 

 

 

 1. PLIKI „COOKIES”

 

 1. Pliki cookies to drobne informacje tekstowe zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta serwisu www.chenekbo.pl. Nie zawierają one wirusów ani złośliwego oprogramowania.
 2. Pliki cookies mogą być kontrolowane przez Klienta za pomocą ustawień używanej przez niego przeglądarki internetowej w każdym czasie.
 3. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych zawartych w plikach cookies w następujących celach:
 • identyfikacja Klientów jako zalogowanych na stronie www.chenekbo.pl,
 • zapamiętywania asortymentu dodanego do zamówienia,
 • zapamiętywania danych wpisanych przez Klienta w zakładce „Zamów on-line”,
 • prowadzenia przez Administratora statystyk dotyczących ilości i cech składanych zamówień oraz analizowania przez Administratora aktywności Klientów w serwisie www.chenekbo.pl.